Praksa u sustavu javne nabave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 10.2018
Članak:
Praksa u sustavu javne nabave
Stranica:
27.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

      U ovom se članku navodi niz stajališta Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u primjeni važećeg Zakona o javnoj nabavi od kojih se posebno naglašavaju ona koja se odnose na obrazac ESPD, dostavljanje ažurne dokumentacije, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

1. Uvod
2. Obrazac ESPD kao preliminarni dokaz u postupku javne nabave
3. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata
4. Dostava, nadopuna i objašnjenje ažuriranih popratnih dokumenata
5. Obvezne osnove za isključenje gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave
6. Troškovnik kao sastavni dio ponude
7. Ekonomski najpovoljnija ponuda
8. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Hashtags:
#JavnaNabava