Obračun poreza po odbitku za naknade pravnim osobama u inozemstvo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
Članak:
Obračun poreza po odbitku za naknade pravnim osobama u inozemstvo
Stranica:
30.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      U 2019. godini na snazi je Zakon o porezu na dobit (Nar. nov. br., 177/04. – 106/18.) koji uređuje plaćanje poreza po odbitku na dividendu i udio u dobitku pravnih osoba prema poreznoj stopi od 12 %.
      Osim na isplatu dividende (udjela u dobitku) porez po odbitku plaća se i na određene usluge inozemnih pravnih osoba kao što su poslovno savjetovanje, revizija, porezno savjetovanje, istraživanje tržišta i sl. Porez po odbitku plaća se i na kamate osim propisanih iznimaka u skladu s odredbama čl. 31. Zakona o porezu na dobit. Porez po odbitku plaća se i na isplatu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva. Na navedene usluge inozemnih poduzetnika, kamate i prava intelektualnog vlasništva porez po odbitku plaća se prema stopi od 15 %.
      U zadnjim izmjenama Zakona o porezu na dobit uvedene su promjene koje se obrađuju u ovom članku, a u prvom redu odnose se na oporezivanje usluga poduzetnika koji imaju sjedište u zemljama tzv. nekooperativnim jurisdikcijama te na plaćanje poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača.

  1. Uvod
  2. Primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  3. Nekooperativne jurisdikcije i primjena stope od 20 %
  4. Porez po odbitku na naknade za nastupe inozemnih izvođača
  5. Porez po odbitku na dividende i udjele u dobitku
  6. Porez po odbitku na korištenje autorskih prava i zaračunane usluge
  7. Porez po odbitku za naknade za softver
  8. Primjena preračunane stope za porez po odbitku
  9. Uplatni računi poreza po odbitku
  10. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo