Obračun cijene prikupljanja komunalnog otpada prema načelu „onečišćivač plaća”

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Obračun cijene prikupljanja komunalnog otpada prema načelu „onečišćivač plaća”
Stranica:
180.
Autor/i:
Dr. sc. Desanka SARVAN
Sažetak:

      Najznačajnije pitanje u odnosu na cijenu javne usluge prikupljanja miješanoga komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivoga komunalnog otpada koje je postavljeno u neposrednoj primjeni zakona i podzakonskih propisa jest može li se u strukturi cijene navedene javne usluge obračunati fiksna naknada. Usporedbom sa strukturom cijene drugih javnih usluga, tj. vodnih usluga, u ovom se članku analizira dopuštenost primjene fiksne naknade u cijeni navedene javne usluge, a na temelju zakona i podzakonskih akata.

1. Uvod
2. Europsko pravo
3. Upravnosudska i ustavnosudska praksa
4. Cijena javne usluge
5. Struktura cijene vodnih usluga
6. Umjesto zaključka

Hashtags:
#TržišteIPropisi