Sastavljanje zadnjeg Obrasca PDV za 2019. godinu kod neprofitnih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Sastavljanje zadnjeg Obrasca PDV za 2019. godinu kod neprofitnih osoba
Stranica:
46.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Osobe koje svoje poslovne događaje bilježe u sustavu neprofitnog računovodstva, a obavljaju poduzetničku djelatnost i s motrišta PDV-a prelaze prag isporuka dobara i usluga u tekućoj ili prethodnoj godini u svoti većoj od 300.000,00 kn, smatraju se obveznicima PDV-a. Međutim, i oni koji nisu prešli taj prag, tzv. mali porezni obveznici, smatraju se poreznim obveznicima i u određenim poreznim situacijama trebaju se registrirati za potrebe PDV-a, a to znači da trebaju iskazati obvezu PDV-a, ali nemaju pravo na pretporez.
      Ovim se člankom daju posebitosti i obračunske radnje za ovu skupinu obveznika, a koje se odnose na sastavljanje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2019. godine, odnosno Obrazac PDV za prosinac 2019. godine. Detaljnije o ulasku u sustav PDV-a poreznih obveznika tijekom godine može se pročitati u časopisu RRiF, br. 10/19., str. 99, a o izlasku iz sustava PDV-a u časopisu RRiF, br. 12/19., u rubrici POREZI.

1. Uvod
2. Porezni položaj neprofitnih pravnih osoba kao obveznika PDV-a i kao malih poreznih obveznika
3. Sastavljanje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine

Hashtags:
#NeprofitneOrganizacije, #Neprofitno, #ObrazacPDV, #ObrazacPDVZaProsinac