Porez na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
Porez na dobitak
Stranica:
27.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu bilježe plaćanja i obračun poreza na dobitak bez obzira na to je li proračunska osoba obveznik poreza na dobitak na temelju obračuna ili paušalno. Neke od proračunskih osoba su i obveznici poreza na dobitak te moraju podnijeti prijavu poreza na dobitak za 2019. godinu ili ga plaćaju prema rješenju o paušalnom oporezivanju. Tijekom godine bilježe se plaćanja predujmova, u što se uključuje i onaj koji je početkom 2020. godine plaćen za 2019. godinu.

1. Porez na dobitak

Hashtags:
#PorezNaDobit, #ProračunskiKorisnici, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo