Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2019. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2020
Članak:
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2019. godinu
Stranica:
9.
Autor/i:
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
A. Naknade za šume
2. Naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma
B. Članarine turističkim zajednicama
3. Tko je obvezan plaćati članarinu turističkim zajednicam
C. Rente
4. Spomenička renta
D. Članarine i naknade za koje se ne podnosi godišnji obračun
5.  Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #NaknadeZaMineralneSirovine, #NaknadeZaŠume, #SpomeničkaRenta, #TurističkaČlanarina