Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2022. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2023
Članak:
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2022. godinu
Stranica:
8.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Predaja prijave poreza na dobitak
  3. Naknade za općekorisne funkcije šuma
  4. Članarine turističkim zajednicama
  5. Spomenička renta
  6. Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori
Hashtags:
#GodišnjiObračun2022, #NaknadeZaŠume, #OKFŠ, #SpomeničkaRenta, #TurističkaČlanarina