Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. siječnja 2021. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. siječnja 2021. godine
Stranica:
167.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak. Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Osim zateznih kamata, Zakonom o obveznim odnosima uređene su još i najviše ugovorne kamate u trgovačkim i drugim odnosima.

  1. Propisane zatezne kamate
  2. Ugovorne kamate prema ZOO-u
  3. Porezni propisi o kamatama između poveznih osoba
  4. Kamate na pozajmice fizičkim osobama
Hashtags:
#KamateIzmeđuPovezanihOsoba, #NajvišaDopuštenaKamata, #ZatezneKamate