Rad za poslodavca sa sjedištem u trećoj zemlji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Rad za poslodavca sa sjedištem u trećoj zemlji
Stranica:
56.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Osobe s prebivalištem u RH mogu raditi za poslodavca koji ima registrirano sjedište u drugoj državi, a ostati i dalje u sustavu socijalne sigurnosti u RH. Ipak, razlika je u stjecanju statusa osiguranika kada je riječ o poslodavcu sa sjedištem u državi članici EU-a i EGP-a i Švicarske, o čemu smo pisali u časopisu RRiF, br. 5/21., u odnosu na stjecanje statusa osiguranika u slučaju rada za poslodavca koji ima sjedište u državama izvan toga prostora. Više o tome pišemo u ovom članku.

  1. Uvodne napomene
  2. Plaćanje doprinosa
  3. Oporezivanje plaće ostvarene radom za poslodavca sa sjedištem u trećoj zemlji
  4. Iskazivanje podataka u Obrascu JOPPD
  5. Uplatni računi za doprinose porez na dohodak i prirez
  6. Porezni položaj materijalnih prava
Hashtags:
#ObračunPlaće, #RadniOdnosi, #StraniPoslodavac, #TroškoviOsoblja