Promjene računovodstvenih procjena

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Promjene računovodstvenih procjena
Stranica:
41.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Promjene računovodstvenih procjena kod poduzetnika provode se ako su nastupile promijenjene okolnosti na kojima se temeljila procjena, neovisno o tome je li riječ o novim informacijama koje su do toga dovele ili o većem iskustvu poduzetnika. Učinci promjena računovodstvenih procjena iskazuju se kao prihod ili rashod tekućeg razdoblja. Autorica u članku obrazlaže ulogu računovodstvenih procjena i njihovih promjena, a s ciljem istinitog i fer prezentiranja financijskog položaja, financijske uspješnosti i novčanih tokova poduzetnika te daje primjere procjena sadašnjih vrijednosti koje se odnose na vrijednosti dugotrajne imovine, potraživanja od kupaca, zalihe i procjena koje se odnose na vijek trajanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

  1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
  2. Iskazivanje učinaka promjene računovodstvenih procjena
  3. Razlučivanje računovodstvenih procjena i računovodstvenih politika
  4. Procjena vijeka trajanja dugotrajne materijalne imovine
  5. Smanjenje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine
  6. Procjena vijeka trajanja dugotrajne nematerijalne imovine
  7. Procjena vrijednosti zaliha
  8. Procjena sumnjivih i spornih potraživanja
  9. Procjena obveza na temelju jamstva
Hashtags:
#HSFI3, #MRS8, #RačunovodstveneProcjene, #RačunovodstveniStandardi, #VrijednosnaUsklađenja