Dopunska presuda

Časopis: Pravo i porezi - 12.2021
Članak:
Dopunska presuda
Stranica:
57.
Autor/i:
Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

U članku se analizira i raspravlja o pretpostavkama za donošenje dopunske presude te njezinu donošenju odnosno procesnim situacijama u kojima se ona ne bi mogla donijeti, uzimajući u obzir i sudsku praksu. Raspravlja se i o pitanjima troškova postupka koji je iniciran podnošenjem prijedloga za donošenje dopunske odluke. Predmet posebne dionice članka su drugostupanjske i trećestupanjske dopunske odluke.

  1. Uvod: određenje dopunske presude
  2. Pretpostavke za donošenje dopunske presude
  3. Postupak u povodu prijedloga za donošenje dopunske presude
  4. Predmnijevano povlačenje tužbe kao pravna posljedica nepodnošenja prijedloga
  5. Drugostupanjska i trećestupanjska dopunska odluka
  6. Troškovi postupka
  7. Zaključne napomene
Hashtags:
#DopunskaPresuda, #ParničniPostupak, #SudskePresude