Utvrđivanje porezne osnovice pri isporuci dobara i usluga

Časopis: Pravo i porezi - 9.2022
Članak:
Utvrđivanje porezne osnovice pri isporuci dobara i usluga
Stranica:
68.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Pri isporuci dobara i usluga poreznu osnovicu čini naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Pri tome se naknadom smatra sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke, uključujući svote subvencija koje su izravno povezane s cijenom isporučenih dobara ili usluga. U poreznu osnovicu ne ulazi sniženje cijene i popusti što se kupcu odobre u trenutku ispostavljanja računa ili u trenutku isporuke. Autorica u članku obrazlaže utvrđivanje porezne osnovice pri isporukama dobara i usluga uz naknadu i bez naknade, pri odobravanju popusta kupcima u trenutku isporuke i pri naknadnim odobrenjima, kod uvoza dobara u RH i kod stjecanja dobara u RH.

  1. Porezna osnovica pri isporuci dobara i usluga
  2. Porezna osnovica pri odobravanju popusta kupcima
  3. Porezna osnovica pri isporukama dobara i usluga članovima društva, zaposlenicima i drugim osobama bez naknade
  4. Porezna osnovica pri isporukama dobara i obavljanju usluga osobama koje su povezane s poreznim obveznikom
  5. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU-a
  6. Porezna osnovica kod uvoza dobara u EU
  7. Zaključak
Hashtags:
#IsporukaDobara, #Popusti, #PoreznaOsnovica