Likvidacijska imovina i ustup potraživanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Likvidacijska imovina i ustup potraživanja
Stranica:
67.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Tema ovoga proračunskog praktikuma je primitak imovine koji pripada proračunskoj osobi nakon likvidacije trgovačkog društva i ustup potraživanja. Prijeporno je pripada li razlika između uložene i primljene imovine – nakon likvidacije trgovačkog društva u kojemu je proračunska osoba udjeličar, poslovanju ili se vrijednosno usklađuje financijska imovina. S obzirom na oblike ugovornih odnosa koji su prisutni pri sklapanju ugovora o ustupu potraživanja, odnos između ugovornih strana različito se iskazuje s obzirom na odgovornost za naplatu potraživanja.

  1. Primitak imovine nakon likvidacije trgovačkog društva
  2. Ustup potraživanja
Hashtags:
#LikvidacijskaImovina, #ProračunskoRačunovodstvo, #UstupPotraživanja