Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2022. godinu za statističke i druge potrebe te javnu objavu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2022. godinu za statističke i druge potrebe te javnu objavu
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Za kalendarsku godinu 2022., godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike i druge potrebe poduzetnici sastavljaju u kunama i dostavljaju FINA-i do 30. travnja o. g.

Kada je riječ o javnoj objavi, poduzetnici čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj, godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu sastavljaju i predaju u kunama do 30. lipnja o. g. Međutim, poduzetnici čija se poslovna godina razlikuje od kalendarske i završava iza datuma 1. 1. 2023., godišnje financijske izvještaje za javnu objavu sastavljaju u eurima i predaju FINA-i u roku od šest mjeseci po isteku njihove poslovne godine.

Za potrebe statistike i javne objave njihov oblik i format propisuje FINA. Kako smo u prilogu „Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2022. godinu za poduzetnike“ uz časopis RRiF br. 1/23. detaljno pisali o sastavljanju Bilance i RDG-a, ovdje ćemo se zadržati na objašnjenjima njihovih određenih pozicija za potrebe popunjavanja dopunskih podataka (POD-DOP).

  1. Obveznici podnošenja godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te za potrebe javne objave
  2. Predaja GFI-ja i računovodstvene dokumentacije u FINA-u
  3. Rokovi i predaja GFI-ja za potrebe statistike i javne objave u FINA-u
  4. Opći podatci o poduzetniku – podnositelju GFI-ja
  5. Bilanca (obrazac POD-BIL)
  6. Račun dobiti i gubitka (obrazac POD-RDG)
  7. Dodatni podatci (obrazac POD-DOP)
  8. Ispravak predanih GFI-ja
  9. Umjesto zaključka
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #GFI, #GFI-POD, #GodišnjiObračun2022, #JavnaObjava, #StatističkiIzvještaji