VII. Sastavljanje bilance za srednje i velike poduzetnike

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
VII. Sastavljanje bilance za srednje i velike poduzetnike
Stranica:
87.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Aktiva
 • Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital
 • Dugotrajna imovina (stalna sredstva)
 • Kratkotrajna imovina
 • Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda
 • Gubitak iznad visine kapitala
 • Ukupna aktiva
 • Izvanbilančni zapisi
 • Pasiva
 • Kapital i pričuve (rezerve)
 • Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove
 • Dugoročne obveze
 • Kratkoročne obveze
 • Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
 • Ukupna pasiva
 • Izvanbilančni zapisi
 • Hashtags:
  #Računovodstvo