Manjak sitnog inventara i nepotpuna otplata dobivenoga zajma

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
Manjak sitnog inventara i nepotpuna otplata dobivenoga zajma
Stranica:
152.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  1. Primjer:Proračunski korisnik je pri popisu sitnog inventarau uporabi utvrdio manjak telefona. Njegovanabavna vrijednost je 100,00 kn.Njegov otpis je do kraja 2006., prema pravilimaproračunskog korisnika, 40,00 kn.Za nadoknadu manjka postoji nekolikomogućnosti:1) za manjak se ne tereti radnik, niti druga osoba;2) za manjak se tereti fi zička osoba. Svotapotraživanja od fi zičke osobe je različita:a) 60,00 knb) 80,00 knc) 30,00 knKnjiženja su sljedeća:....
  1. Primjer:Proračun je dobio dugoročni zajam u iznosu100,00 kn. Zaračunana kamata iznosi 10,00 kn.Otplaćeno je 90,00 kn glavnice, a 9,00 kn kamata.Dio kamate u svoti od 4,00 kn zaračunan je zatekuću proračunsku godinu, a dio u svoti od 6,00 knse odnosi na sljedeću proračunsku godinu...
Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo