Poslovni rizik i povezanost s revizijom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
Poslovni rizik i povezanost s revizijom
Stranica:
155.
Autor/i:
Autor: Tomislav BULAT, dipl. oec.
Sažetak:
Svaka organizacija djeluje susrećući se s rizikom. Npr. rizik je hoće li novi proizvod uspjeti, ili hoće li promjena valutnog tečaja u zemlji u kojoj organizacija posluje bitno utjecati na novčani priljev. Organizacija ne može poslovati bez riskiranja. Međutim, način na koji organizacija upravlja rizicima uvelike utječe na moguće učinke rizika. Neke organizacije imaju kontrolne mehanizme za upravljanje rizicima. Neke ih organizacije nemaju. Revizor treba upoznati rizike koji ugrožavaju poslovanje organizacije i način na koji ih njezina uprava utvrđuje i njima upravlja. Analiza rizika izravno utječe na vrstu i opseg revizijskog rada. Više o tome u nastavku.
  1. Ukratko o riziku
    1. Veza između poslovnog rizika i revizijskog procesa
Hashtags:
#Revizija