Dostava podataka o tržišnim vrijednostima nekretnina

Datum: 27.01.2016, Srijeda
Klasa: 410-20/15-01/116
Davatelj: Carinska uprava

Zaprimili smo zahtjev odvjetnice iz dostavnog popisa kojim, za potrebe procjene vrijednosti nekretnina, sukladno odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 78/15.) i Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 78/15.), traži dostavu podataka o tržišnoj cijeni nekretnina – poslovnih prostora u uskoj zoni nekretnine za koju je potrebno izvršiti procjenu.
Za provođenje postupka procjene vrijednosti nekretnina temeljem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina i Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina nije nadležno Ministarstvo financija, Porezna uprava, već je isto u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koje osigurava i dohvat podataka potrebnih za zakonito provođenje postupka procjene.
Do uspostave sustava za provedbu predmetnog Zakona i drugih propisa podaci se mogu pribavljati sukladno čl. 71. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, koji propisuje sljedeće.
Do uspostave eNekretnina podatci za procjene vrijednosti nekretnina mogu se pribavljati iz:
1. evidencija o posredovanju u prometu nekretnina prema posebnome zakonu kojim se uređuje područje posredovanja u prometu nekretnina
2. isprava o kupoprodaji nekretnina koje su uložene u zbirku isprava zemljišnoknjižnih odjela.
Podatci iz baza podataka o kupoprodajnim cijenama i ugovorenim cijenama zakupa i/ili najma (primjerice registar pomoćnih podataka i sl.) koje vode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji su prikupljeni prije uspostave eNekretnina, mogu se koristiti za potrebe procjene vrijednosti nekretnina četiri godine od njihova nastanka.
Iz navedenog je razvidno da Ministarstvo financija, Porezna uprava nema temelja u Zakonu za ustupanje predmetnih podataka.
Nadalje, sukladno čl. 17.c Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14.) Ministarstvo financija, Porezna uprava ovlaštena je podatke iz Evidencije prometa nekretnina dati tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na njihov zahtjev i temeljem posebnog propisa iz kojeg proizlazi obveza Porezne uprave na dostavu istih. Kao podnositelj zahtjeva za dostavom podataka o tržišnim vrijednostima nekretnina mogu se pojaviti i druge osobe koje su se u svom zahtjevu obvezne pozvati na određeni posebni propis koji obvezuje Poreznu upravu na dostavu traženih podataka.
Evidencija prometa nekretnina je evidencija u kojoj su evidentirani podaci o prometima nekretnina, nastalim na području Republike Hrvatske, prijavljenima nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
Slijedom navedenog, Ministarstvo financija, Porezna uprava nije u mogućnosti udovoljiti vašem zahtjevu za dostavom podataka o tržišnoj cijeni nekretnina – poslovnih prostora u uskoj zoni nekretnine za koju je potrebno izvršiti procjenu.

Povratak na mišljenja