Evidentiranje PDV-a za primljenu isporuku iz EU, a račun primljen od poreznog obveznika iz treće zemlje

Datum: 27.01.2016, Srijeda
Klasa: 410-19/15-01/337
Davatelj: Porezna uprava

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi evidentiranja PDV-a u slučaju kada mu račun izdaje poslovni partner iz treće zemlje, a koji dobra isporučuje iz skladišta u Europskoj uniji. U upitu se navodi da je tuzemni porezni obveznik sklopio ugovor o isporuci dobara s poslovnim partnerom iz trećih zemalja (Srbija) koji mu je dobra isporučio iz skladišta u Austriji te stoga dobra nisu carinjena nego su evidentirana na Intrastat obrascima. Obzirom da je prema navodima u upitu račun za spomenuta isporučena dobra ispostavio poslovni partner iz Srbije s kojim je i sklopljen ugovor postavljeno je pitanje na koji način se primljena dobra evidentiraju u prijavi PDV-a. 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
Odredbama članka 9. stavka 1. Zakona o PDV-u propisano je da je stjecanje dobara unutar Europske unije  stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili stjecatelj dobara ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze stjecatelju tih dobara u državu članicu koja nije država članica u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara.
Prema odredbama članka 27. stavka 1. Zakona o PDV-u mjestom stjecanja dobara unutar Europske unije smatra se mjesto gdje završava otprema ili prijevoz dobara stjecatelju.
Primljeno stjecanje dobara iz Europske unije iskazuje se u Obrascu PDV-a i to u poljima II. 5., II.6. i II.7. ovisno o stopi PDV-a koja se primjenjuje na stečena dobra, a porezni obveznik – stjecatelj ako udovoljava zakonski propisanim uvjetima u Obrascu PDV-a za stečena dobra iskazuje i odbitak pretporeza i to u poljima III. 5., III.6. i III.7. ovisno o stopi PDV-a koja se primjenjuje na stečena dobra. Tako stečena dobra porezni obveznik mora prijaviti i u Prijavi za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (Obrazac PDV-S).
Napominjemo da u upitu nije naveden podatak o tome ima li poslovni partner iz Srbije dodijeljen PDV identifikacijski broj u Austriji ili nema. Naime, poslovni partner iz Srbije svoj poslovni status rješava u Austriji obzirom da je dobra isporučio iz skladišta u Austriji. Prema tome, ako u konkretnom slučaju poslovni parter iz Srbije nije bio u obvezi zatražiti PDV identifikacijski broj, a tuzemni porezni obveznik je od njega zatražio podatak o PDV identifikacijskom broj o čemu ima dokaz mišljenja smo da je prihvatljivo takvo stjecanje dobara iskazati u Obrascu PDV-a kao redovno stjecanje na način kako je prethodno navedeno. Takvo stjecanje dobara ne prijavljuje se u Obrascu PDV-S, međutim porezni obveznik će u slučaju traženja poreznih i carinskih tijela takvo stjecanje morati obrazložiti.

Povratak na mišljenja