Geodetski projekt

Datum: 12.11.2015, Četvrtak
Klasa: 350-01/14-02/354
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vašeg pitanja je li geodetski projekt sastavni dio idejnog projekta za građenje ceste koja je u skladu s prostornim planom, obavještavamo vas da je člankom 129. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13.) propisano da je sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, između ostalih nacrta i dokumenata i geodetski projekt. Prema, pak, odredbi članka 17. stavka 3. Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (Nar. nov., br. 55/14.) za ceste se u lokacijskoj dozvoli određuje obuhvat zahvata u prostoru određivanjem koridora, dok se građevna čestica formira parcelacijskim elaboratom nakon izdavanja lokacijske dozvole u skladu s tom dozvolom, tj. unutar određenog koridora. Dakle, budući se lokacijskom dozvolom za građenje ceste ne određuje formiranje građevne čestice niti smještaj građevine na građevnoj čestici, idejni projekt koji se prilaže uz zahtjev za izdavanja te dozvole ne sadrži geodetski projekt.
    U navedenom slučaju prema odredbi članka 128. stavka 3. spomenutog Zakona i članka 18. stavka 1. podstavka 3. spomenutog Pravilnika obuhvat zahvata u prostoru, tj. koridor ceste i situacija prikazuju se na preslici katastarskog plana, Hrvatskoj osnovnoj karti ili ortofoto karti u odgovarajućem mjerilu. 
    Također, obzirom na odredbu članka 69. stavka 1. Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13.) geodetski projekt u navedenom slučaju (u kojem je prethodilo izdavanje lokacijske dozvole) ne sadrži niti glavni projekt koj se prilaže uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. U tom slučaju prema odredbi članka 27. stavka 4. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Nar. nov., br. 64/14.) situacija ceste se u glavnom projektu prikazuje na podlozi iz parcelacijskog elaborata kojim je formirana građevna čestica u skladu s lokacijskom dozvolom.
Slijedom navedenog, geodetski projekt nije sastavni dio idejnog projekta za građenje ceste niti sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za cestu za čije građenje je izdana lokacijska dozvola. 

 

Povratak na mišljenja