Godišnji obračun u graditeljskoj djelatnosti


Trajanje: 3 h 7 min
Datum: 16.02.2022

Cijena: 82,95 EUR
624,99 KNU tijeku su završne pripreme poduzetnika za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu. Cilj je ovog webinara uputiti na posebnosti s poreznog i računovodstvenog motrišta u graditeljskoj djelatnosti te pomoći računovođama da samostalno izrade godišnje financijske izvještaje. Posebno će se obratiti pozornost na raspored troškova i utvrđivanje financijskog rezultata te pravila koja su vezana uz sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrazac PD).

Program:

Računovodstvo troškova izgradnje u 2021. godini i ostale posebnosti vezane uz graditeljsku djelatnost
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstvo troškova izgradnje građevina za tržište i utvrđivanje vrijednosti na datum bilance (izravni i neizravni troškovi gradnje i dr.)
 • Računovodstvo troškova izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu i utvrđivanje vrijednosti na datum bilance
 • Revalorizacija nekretnina prema zahtjevima računovodstvenih standarda
 • Rezerviranja za dana jamstva u 2021. godini

Porezno motrište u prometu nekretnina i obavljanja građevinskih usluga u 2021. godini
Predavač: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. šk. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Porezno motrište u prometu građevina i zemljišta u 2021. godini s motrišta PDV-a i poreza na promet nekretnina
 • Ispravci pretporeza za nekretnine kod promjena uvjeta za oporezivanje
 • Posebnosti u oporezivanju graditeljskih usluga kada se usluga obavlja poreznom obvezniku ili fizičkoj osobi
 • Postupanje s predujmovima za građevinske usluge u 2021. godini

Sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD), računa dobiti i gubitka u graditeljskoj djelatnosti za 2021. godinu
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD
  • obrazloženja svih pozicija u Obrascu PD
  • izračun predujmova poreza na dobit za 2022. godinu
 • Posebnosti vezane uz sastavljanje računa dobiti i gubitka i bilance u graditeljskoj djelatnosti za 2021. godinu.

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 15. veljače 2022. godine.

Cijena video snimke je 625,00 kn (500,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.