Godišnji popis imovine i obveza

Autori:
Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

Trajanje: 2 h 30 min
Datum: 07.12.2022

Cijena: 92,91 EUR
700,03 KNKrajem poslovne godine obavljaju se pripreme za provedbu godišnjeg popis imovine i obveza (inventure) kao zakonske obveze, radi utvrđivanja stvarnog stanja imovine i obveza u odnosu na knjigovodstveno stanje i evidentiranja utvrđenih razlika u poslovnim knjigama. Cilj je ovog webinara obrazložiti tijek provedbe godišnjeg popisa, definirati računovodstveno i porezno motrište manjkova i viškova pojedine imovine (trgovačke robe, gotovih proizvoda, sirovina, materijala, dugotrajne imovine) te predložiti način popisa ostalih stavaka imovine i obveza društva.

Program:

Organizacija i provedba popisa te izrada izvješća o provedenom popisu
Predavač: mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Obveza provedbe godišnjeg popisa imovine i obveza
 • Datum provedbe razlika utvrđenih popisom
 • Donošenje odluke o popisu imovine i obveza
 • Popis imovine prema pojavnim oblicima imovine (dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina, financijska imovina, potraživanja, novac, zaliha robe, inventara, materijala i dr.) i načini popisa
 • Popis dugoročnih i kratkoročnih obveza
 • Izrada izvješća o obavljenom popisu imovine i obveza te donošenje odluke o knjiženju popisnih razlika

Računovodstveno i porezno postupanja s popisnim razlikama
Predavač: Jasna VUK, dipl. oec., v. pred. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Primjena odluka HGK-a i HOK-a kod popisnih manjkova trgovačke robe i gotovih proizvoda
 • Primjena internih akata o dopuštenoj visini manjka
 • Računovodstveno i porezno motrište manjkova gotovih proizvoda i trgovačke robe utvrđenih popisom
 • Manjkovi na teret zaposlenika i drugih odgovornih osoba
 • Manjkovi na teret društva

Manjkovi i rashodovanje dugotrajne imovine i sitnog inventara
Predavač: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Manjkovi i rashodovanje dugotrajne imovine
 • Zbrinjavanje dugotrajne imovine
 • Manjkovi i rashodovanje sitnog inventara
 • Manjkovi novca

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 7. prosinca2022. godine.

Cijena video snimke je 700,00 kn (560,00+ 25 % PDV-a) / 92,90 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).