Identifikacija opunomoćenika kod određivanja i dodjeljivanja OIB-a za drugu osobu

Datum: 21.05.2015, Četvrtak
Klasa: 417-01/15-01/24
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit obveznika kojim traži objašnjenje iz kojeg je razloga nadležna ispostava Porezne uprave odbila izvršiti određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja (u nastavku: OIB) za stranu fizičku osobu. Naime, podnositelj upita navodi kako je opunomoćenik uz preslike dokumentacije osobe za koju traži određivanje i dodjeljivanje OIB-a dostavio i punomoć. Međutim, nadležna ispostava Porezne uprave odbila je izvršiti određivanje i dodjeljivanje OIB-a stranoj fizičkoj osobi iz razloga što opunomoćenik uz zakonom propisanu dokumentaciju nije dao na uvid svoj identifikacijski dokument odnosno osobnu iskaznicu.
U skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 60/08. u nastavku: Zakon) i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 1/09., 117/10. i 125/13., u nastavku: Pravilnik) OIB je stalna i obvezna oznaka svake osobe u pravnom sustavu Republike Hrvatske.
Postupak određivanja, dodjeljivanja te dostavljanja OIB-a stranim osobama obavlja se u skladu s odredbama čl. 14., 15. i 16. Pravilnika.
Između ostaloga, važno je napomenuti kako je odredbom čl. 16. Zakona propisano da ukoliko Zakonom nije drugačije propisano, glede utvrđenih postupaka na odgovarajući način se primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku.
Prema tome, odredbama čl. 36. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09., u nastavku: ZUP) propisano je da stranka, odnosno njezin zakonski zastupnik može odrediti opunomoćenika koji će je zastupati. Za opunomoćenika se može odrediti odvjetnik, odvjetnički ured ili druga pravna osoba koja na temelju zakona može zastupati stranku, odnosno svaka druga potpuno poslovno sposobna osoba, osim one koja se bavi nadripisarstvom.
Također, odredbom čl. 36. st. 3. ZUP-a propisano je da radnje koje u postupku poduzima opunomoćenik, u granicama dane punomoći, imaju pravni učinak kao da ih je poduzela sama stranka.
Kao i kod svih ostalih upravnih postupaka, tako i kod određivanja i dodjeljivanja OIB-a, radnje u postupku može poduzimati opunomoćena osoba, pri čemu se postavlja uvjet da opunomoćenik može poduzimati samo one radnje za koje je punomoć izdana.
Strane osobe kod kojih je nastao povod za praćenje u skladu s odredbama čl. 28. st. 2. Pravilnika, najčešće ne obavljaju samostalno radnje u pravnom sustavu Republike Hrvatske već u njihovo ime radnje poduzimaju druge opunomoćene osobe.
U skladu s navedenim kada Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a u ime strane osobe podnosi opunomoćenik, mora Poreznoj upravi uz zakonom propisanu dokumentaciju dostaviti i punomoć, koja mora biti izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a.
Punomoć je u tom slučaju dokaz da je osoba dala pristanak da određenu radnju pred tijelima javne vlasti obavi neka druga osoba.
Također je važno napomenuti kako se OIB određuje i dodjeljuje točno određenom obvezniku broja odnosno osobi, koju se u postupku mora nedvojbeno identificirati. S obzirom da u konkretnom slučaju određivanje i dodjeljivanje OIB-a u ime strane fizičke osobe zatražila druga opunomoćena osoba, istu je u postupku također potrebno identificirati, kako bi se potvrdilo da je osoba koja u ime druge osobe traži određivanje i dodjeljivanje OIB-a ista osoba na koju je izdana punomoć.
Naime, odredbama čl. 60. st. 1. i 2. ZUP-a propisano je kako se dokazivanje izvodi javnim ili privatnim ispravama. Isprava može biti i u elektroničkom obliku. Pod javnim ispravama u smislu ovoga Zakona smatraju se isprave koje su izdali nadležni sudovi ili javnopravna tijela u granicama svoje nadležnosti i u propisanom obliku. Javne isprave dokazuju ono što se njima utvrđuje ili potvrđuje. Između ostaloga, odredbom čl. 61. ZUP-a propisano kako stranka ili druga osoba kod koje se nalazi isprava potrebna kao dokaz u postupku dužna je omogućiti uvid u ispravu na zahtjev službene osobe.
U skladu s odredbom čl. 1. Zakona o osobnoj iskaznici (Nar. nov., br. 11/02., 122/02., 31/06. i 68/13.) osobna iskaznica je javna isprava kojom državljanin Republike Hrvatske dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja, prebivalište i adresu stanovanja.
S obzirom na navedeno nadležna ispostava Porezne uprave nije pristupila određivanju i dodjeljivanju OIB-a stranoj fizičkoj osobi temeljem zahtjeva opunomoćenika iz razloga što se opunomoćenik nije identificirao svojim identifikacijskim dokumentom odnosno osobnom iskaznicom na zahtjev službene osobe.
Zaključno, službenik Porezne uprave ispravno je postupio te tražio opunomoćenika identifikacijski dokument, odnosno osobnu iskaznicu na uvid, prvenstveno iz razloga kako bi se potvrdio identitet osobe na koju je izdana punomoć, a koja u ime druge osobe traži od Porezne uprave određivanje i dodjeljivanje OIB-a.
 

Povratak na mišljenja