Isplata plaće članova društva i osoba ovlaštenih za zastupanje društva s ograničenom odgovornošću – osnovica za doprinose

Datum: 22.03.2013, Petak
Klasa: 411-01/13-01/08
Davatelj: Porezna uprava

 Od Područnog ureda Virovitica zaprimljen je podnesak Klasa: 471-01/12-01/8, Ur. br. 513-07-10-13-51 od 28. veljače 2012. kojim se traži tumačenje obveze osiguranja i utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa članova uprave i izvršnih direktora trgovačkih društva, koje dajemo u nastavku.

 Člankom 5. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08. - 144/12. – dalje u tekstu Zakon) propisano je da je obveza doprinosa vezana uz razdoblje provedeno u osiguranju i uz osnovu osiguranja, te da početak i prestanak razdoblja osiguranja i osnovu osiguranja utvrđuju nositelji obveznih osiguranja.
 
 Prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja članovi uprave i izvršni direktori trgovačkih društava obvezno su osigurane osobe, ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi (čl. 13. Zakona o mirovinskom osiguranju – Nar. nov., br. 102/98. - 76/12.) i čl. 6. st. 1., toč. 4. i st. 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 150/08. - 144/12.).

 Član uprave i izvršni direktor trgovačkog društva može kao radnik u radnom odnosu obavljati određene poslove za poslodavca sukladno čl. 2. st. 3. Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09. i 61/11.), te je tada obvezno osigurana osoba po osnovi radnog odnosa.

 Slijedom navedenog, kada je član uprave i izvršni direktor trgovačkog društva osiguran po osnovi radnog odnosa tada se za obveze doprinosa po toj osnovi primjenjuju odredbe čl. 19. do 26. Zakona odnosno osnovica za obračun doprinosa je plaća.

 Kada je član uprave i izvršni direktor osiguran po osnovi član uprave i izvršni direktor, tada se za obveze doprinosa primjenjuju odredbe čl. 90. do 93. Zakona (mjesečne obveze doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem).

 Ukoliko društvo članu uprave i izvršnom direktoru osiguranom po toj osnovi ili po bilo kojoj drugoj osnovi (osim po osnovi radnog odnosa u tom društvu) isplati primitak od kojeg se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje drugi dohodak i obveza doprinosa prema tom primitku utvrđuje se na način propisan člankom 111. do 117. Zakona za obveze doprinosa prema primitcima od kojih se utvrđuje drugi dohodak.

 Također upozoravamo da se prema odredbama čl. 5. st. 2. Zakona obveze doprinosa po više osnova i za sito razdoblje međusobno isključuju.

Povratak na mišljenja