Isplate dobitka fizičkim osobama rezidentima i nerezidentima

Datum: 07.04.2022, Četvrtak
Autor: A.B.

Primitke od dividendi i udjela u dobiti ostvarene na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se dohotkom od kapitala te se za svrhu plaćanja poreza na dohodak treba Poreznoj upravi predati JOPPD obrazac. Na jednak način oporezuju se i predujmovi dobitka.

Dobitak se može isplaćivati bez obveze oporezivanja (ovisno o godini u kojoj je ostvaren), dok je isplata dividendi i udjela u dobitku pravnim osobama uvijek neoporeziva. Odluku o tome kako će se ostvareni dobitak podijeliti (ili pokriti gubitak) donosi skupština ili članovi društva. Na temelju čl. 94. st. 2. Zakona o porezu na dohodak, porez na dohodak ne plaća se pri isplati dividendi i udjela u dobiti ako se isplaćuju iz dobitka koji je ostvaren do 29. veljače 2012., odnosno podmiruje se na isplate dividendi i udjela u dobitku na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004., te se oporezuju stopom predujma poreza na dohodak od 10 %.

Dakle, dobitci ostvareni u razdoblju od 2005. do kraja 2011. mogu se isplaćivati bez obveze oporezivanja. Isplata dividendi i udjela u dobitku pravnim osobama ne oporezuje se te niti je za takve isplate potrebno predati obrazac JOPPD. Imajući u vidu navedeno dobitka ostvaren do 2000. godine može se isplatiti bez obveze oporezivanja.

Pri oporezivanju udjela u dobitku koji se od strane tuzemnih društava isplaćuje nerezidentima, članovima društva fizičkim osobama, trebaju se uzeti u obzir odredbe Međunarodnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Prema Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja isplata dividendi i udjela u dobitku uređena je uglavnom čl. 10. prema kojemu je uobičajeno i propisano da se dividende koje društvo rezident države ugovornice plaća rezidentu druge države ugovornice mogu oporezivati u toj drugoj državi.

Tako je odredbama većine Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja utvrđeno da se dividende i udijeli u dobitku mogu oporezivati u državi izvora takva primitka ili u državi rezidentnosti člana društva koji ostvaruje takav primitak.

Kada je utvrđena mogućnost oporezivanja u državi izvora (u ovom slučaju država izvora predstavlja Hrvatsku), treba uzeti u obzir činjenicu da je nekim Ugovorima predviđeno oporezivanje takve dividende prema smanjenoj stopi oporezivanja 5 % od bruto-svote dividende.

Međutim, u nekim Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja može biti predviđeno oporezivanje u državi ugovornici (RH) čiji je rezident društvo koje plaća dividende, i to prema zakonima te države (RH), ali ako je primatelj dividendi stvarni korisnik, tada tako utvrđen porez ne smije biti veći od 15 % od bruto-svote dividendi.

Kako je stopa poreza na dohodak koje se u tuzemstvu obračunava na isplate udjela u dobitku utvrđena u svoti od 10 %, ona ne može niti biti viša, što znači da će se u tim slučajevima oporezivanje i obavljati po stopi od 10 %. Više o tome pročitajte u članku Isplate dividende i udjela u dobitku fizičkim osobama objavljenom u časopisu RRIF br. 4/22. na str. 124.

Povratak na vijesti