Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

Datum: 03.04.2020, Petak
NN br. 41/2020

U članku 34. u dodanom članku 88.a stavku 2. riječi koje glase: »članka 29. podstavka 15.« trebaju glasiti: »članka 81. stavka 2. podstavka 15.«.

Povratak na nove propise