Izuzimanje nekretnine u neposlovne svrhe

Datum: 31.05.2016, Utorak
Klasa: 410-19/16-01/99
Davatelj: Porezna uprava

            Podnositelj upita iz dostavnog popisa postavio je upit o poreznom tretmanu izuzimanja nekretnine iz samostalne djelatnosti. U upitu se navodi da je porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te da je obveznik poreza na dobit. Navodi se da je nekretnina nabavljena 2001. godine za 83.000,00 DEM te da je plaćen porez na promet nekretnina. Nadalje, navodi se da je tijekom 2002. izvršena adaptacija pri čemu je korišten odbitak pretporeza, a nabavna vrijednost ulaganja iznosila je 1.000.000,00 kn. Obzirom da je namjera 2016. godine izuzeti navedenu nekretninu iz dugotrajne imovina i prenijeti ju na nositelja samostalne djelatnosti, postavlja se pitanje podliježe li to izuzimanje oporezivanju PDV-om, jer je od datuma korištenja pretporeza proteklo više od 10 godina ili je oporezivo porezom na promet nekretnine te je li potrebno podnijeti obrazac u slučaju oporezivanja.
            Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno čl. 4. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.), u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
            Prema odredbama čl. 7. st. 3. Zakona o PDV-u isporukom dobara uz naknadu smatra se korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili za privatne potrebe njegovih zaposlenika, ako raspolažu njima bez naknade ili ih općenito koriste u druge svrhe osim za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez.
            Sukladno odredbama čl. 40. st. 1. t. j) i k) Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođena je isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine te isporuka zemljišta, osim građevinskog zemljišta.
            Nadalje, prema odredbama čl. 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00., 127/00., 153/02., 22/11. i 143/14.) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu Zakona o porezu na promet nekretnina, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dospjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
            Prema odredbama čl. 5. Zakona o porezu na promet nekretnina, prometom nekretnina, u smislu toga Zakona, ne smatra se stjecanje nekretnina na koje se plaća PDV.
            Slijedom navedenog, izuzimanje nekretnine iz poslovne u privatnu imovinu nositelja samostalne djelatnosti smatra se isporukom sukladno odredbama čl. 7. st. 3. Zakona o PDV-u. Obzirom da je, prema navodimo iz upita, nekretnina korištena više od dvije godine, isporuka te nekretnine oslobođena je plaćanja PDV-a sukladno odredbama čl. 40. st. 1. t. j) Zakona o PDV-u. Ako je razdoblje za ispravak odbitka pretporeza od 10 godina proteklo, nema osnove za ispravak prema odredbama čl. 65. Zakona o PDV-u.
            Nadalje, obrt nije ni pravni ni fizička osoba, već predstavlja samostalno i trajno obavljanje dopuštenih djelatnosti, stoga ne može biti sudionik obveznog odnosa ni nositelj prava i obveza iz takvog odnosa. Sukladno tome, izuzimanjem nekretnine iz samostalne djelatnosti u konkretnom slučaju nije došlo do prometa nekretnina prema odredbama čl. 4. Zakona o porezu na promet nekretnina te nositelj samostalne djelatnosti nema obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina.
            Međutim, napominjemo da je u slučaju izuzimanja imovine potrebno uzeti u obzir posebne odredbe propisa o porezu na dohodak, te da je u konkretnom slučaju radi utvrđivanja obveze poreza na dohodak po osnovi izuzimanja i obveze poreza na dobit bitno utvrditi tržišnu vrijednost predmeta izuzimanja. 

Povratak na mišljenja