Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima putem Obrasca OPZ-STAT-1

Datum: 18.01.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/15-01/2855
Davatelj: Porezna uprava

      Postavili ste upit vezan uz obvezu izvješćivanja o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima putem Obrasca OPZ-STAT-1, za one račune koje poslovne banke izdaju kao porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost PDV-a, sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 148/13., 143/14.; Rješenje USRH 99/13. i 153/13. – dalje u tekstu: Zakon o PDV-u).
      U upitu navodite da sukladno odredbi čl. 78. st. 3. Zakona o PDV-u poslovne banke nisu obvezne izdavati račune za obavljene usluge koje su oslobođene PDV-a prema čl. 40. st. 1. t. a) do g) toga Zakona, osim u slučaju obavljanja mjenjačkih poslova u tuzemstvu, te da navedene usluge predstavljaju 98% svih obavljenih usluga poslovnih banaka, a da se ostalih 2% isporuka za koje postoji obveza izdavanja računa i koje bi kao takve, ukoliko nisu naplaćene u rokovima dospijeća, mogle biti predmet izvješćivanja putem Obrasca OPZ-STAT-1, predstavljaju isporuke koje se odnose na sporedne djelatnosti poslovnih banaka kao što su izdavanje BON2, garancije za plaćanje najma, usluge pohrane i čuvanja, sefovi i slično, a koje u pravilu predstavljaju isporuke male vrijednosti za koje je karakteristično uvjetovanje plaćanja unaprijed ili traženje pokrića naknade za usluge na teret računa u poslovnoj banci, tako da u najvećem broju slučajeva niti ne može doći do neplaćanja navedenih isporuka/usluga. Također navodite da poslovne banke imaju obvezu sastavljanja i dostavljanja Hrvatskoj narodnoj banci Izvješća o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima (Obrazac DNP) koji sadrži podatke o svim dospjelim nenaplaćenim potraživanjima poslovne banke, ali ne po računu i po OIB-u kupca/klijenta, već prema vrstama plasmana i kategoriji broja dana kašnjenja po dospijeću. Na kraju zaključujete da bi, zbog svega navedenoga, trošak implementiranja sustava koji bi omogućio formiranje podataka za sastavljanje i dostavu Obrasca OPZ-STAT-1 od strane poslovnih banaka u odnosu na broj slučajeva za koje bi poslovne banke bile u obvezi izvješćivanja bio u nesrazmjeru, a vezano uz samu svrhu izvješćivanja.
Obrasca OPZ-STAT-1 propisan je kao statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima kojim se žele postići dva cilja:

  1. utvrditi mjesto generiranja nelikvidnosti, te
  2. poboljšati naplatu javnih davanja korištenjem instituta naplate od dužnikova dužnika.

      Člankom 20. Pravilnika o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 78/15. – dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima, u smislu toga Pravilnika smatraju potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih sukladno odredbama Zakona o PDV-u, te potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih sukladno odredbama OPZ-a.
      Temeljem navedenog, putem Obrasca OPZ-STAT-1 prikazuju se samo računi koje su izdali porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost PDV-a, a sukladno odredbama Zakona o PDV-u (računi izdani drugim poreznim obveznicima PDV-a ili pravnim osobama) ili OPZ-a (računi izdani osobama koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a). Tu je potrebno naglasiti da je čl. 78. st. 7. Zakona o PDV-u propisano da je račun svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili osoba kojoj on naloži zaračunava isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu. Prema navedenom, računom se smatra svaka isprava koja ima sve elemente računa prema Zakonu o PDV-u, pa to može biti i ugovor ili neka druga dokumentacija.
      Također, sukladno odredbi čl. 78. st. 3. Zakona o PDV-u porezni obveznik nije obvezan izdati račun za obavljene usluge koje su oslobođene PDV-a prema čl. 40. st. 1. t. a) do g) toga Zakona, osim u slučaju obavljanja mjenjačkih poslova u tuzemstvu, pa sukladno tome navedene usluge za koje vjerovnici nisu bili dužni izdati račun, a koje su neplaćene po dospijeću nije predmet izvješćivanja putem Obrasca OPZ-STAT-1.
      Poslovne banke, kao i svi drugi porezni obveznici, sukladno odredbama Pravilnika bili bi dužni, za ostale isporuke, za koje su dužni izdavati račune sukladno odredbama Zakona o PDV-u, a koji nisu naplaćeni u rokovima dospijeća izvješćivati o istima.
      Uvažavajući navedene činjenice da se isporuke za koje su poslovne banke dužne izdavati račune odnose na isporuke koje predstavljaju isporuke male vrijednosti za koje je karakteristično uvjetovanje plaćanja unaprijed ili traženje pokrića naknade za uslugu na teret računa u poslovnoj banci, tako da u najvećem broju slučajeva niti ne može doći do neplaćanja navedenih isporuka/usluga, te da poslovne banke već imaju propisanu obvezu sastavljanja i dostavljanja Hrvatskoj narodnoj banci izvješća o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima mišljenja smo da zbog navedenoga, poštujući načelo ekonomičnosti koje se ogleda u činjenici očiglednog nerazmjera troškova izgradnje sustava za izvješćivanje putem Obrasca OPZ-STAT-1 s jedne strane i malog broja očekivanih podataka s druge strane koja u ukupnosti podataka o neplaćenim, a dospjelim računima ulazi u postotak dozvoljene statističke pogreške, poslovne banke ne bi imale obvezu izvješćivanja o predmetnim isporukama putem Obrasca OPZ-STAT-1.

Povratak na mišljenja