Kapara


Predmet: Budući da je tuženica odustala od obveza preuzetih predugovorom pravilno su nižestupanjski sudovi primijenili materijalno pravo kada su obvezali tuženicu na vraćanje dvostruke kapare ("dvostruke sume predujma") kako su to stranke i ugovorile.

Broj presude: Rev 2310/2019-2, od 5. svibnja 2020., od 26.11.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U postupku pred nižestupanjskim sudovima utvrđeno je da su tužitelj kao kupac i tuženica kao prodavateljica 28 rujna 2004 sklopili predugovor o kupoprodaji nekretnina č zem 2407 37 2407 39 2407 40 te pola puta sa č zem 2407 35 2407 36 i 2407 37 u ukupnoj površini otprilike 1400 m2 da se navedenim predugovorom tuženica obvezala da će najkasnije do kraja 2004 predmetne nekretnine upisati na svoje ime a stranke su se obvezale da će zaključiti kupoprodajni ugovor do 31 prosinca 2004 da je ugovorena cijena u iznosu od 88 000 00 eura te da je tužitelj isplatio 18 000 00 eura kao kaparu da su stranke ugovorile kaparu kao odustatninu pa u slučaju da prodavateljica odustane od sklapanja glavnog ugovora kupcu mora vratiti dvostruku kaparu dvostruku sumu predujma a ako odustane kupac tada prodavateljica zadržava primljenu kaparu predujam da je tužitelj dopisom od 9 studenog 2004 izvijestio tuženicu da je novac spreman i da pristupe sastavljanju kupoprodajnog ugovora a da je tuženica 26 prosinca 2004 odgovorila da ne želi nikakve dodatke predugovoru da je tužitelj 26 prosinca ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu