Kirurški konac – primjena ispravne stope PDV-a

Datum: 04.03.2016, Petak
Klasa: 410-19/15-01/88
Davatelj: Porezna uprava

​Navedenim dopisom dostavili ste nam upit u kojem navodite da se u aktivnostima carinskih tijela prilikom puštanja dobara u slobodan promet učestalo pojavljuju pitanja carinskih djelatnika i poreznih obveznika u vezi oporezivanja kirurškog konca te navodite da ste uočili nejednak tretman u pogledu primjene stope poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) prilikom uvoza predmetnog dobra. Postavili ste pitanje kojom stopom PDV-a se oporezuje uvoz kirurškog konca, na koje odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 38. stavka 2. točke e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 5% na medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) te Pravilnikom o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida smatraju se proizvodi koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo – implantati, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo, te ostali medicinski proizvodi za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a.
U proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo – implantate navedene su, između ostalih, žice pod rednim brojem 33. članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o PDV-u, i to za šivanje, za fiksaciju, za serklažu, za vezivanje, za ligature, i drugo.
Napominjemo da se HZZO, kao nadležno tijelo za tumačenje Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a (Narodne novine broj 7/12, 14/12, 23/12, 25/12 – ispravak, 45/12, 69/12, 85/12, 92/12 – ispravak, 119/12, 147/12, 21/13, 38/13, 93713, 119713, 125/13 – ispravak, 129/13, 136/13, 141/13 – ispravak, 154/13, 11/14, 12/14, 22/14 – ispravak, 34/14, 45/14, 54/14, 59/14, 86/14, 92/14, 119/14, 129/14, 149/14, 17/15, 29/15 – ispravak, 41/15, 62/15,77/15 i 86/15), a u vezi sličnog upita poreznog obveznika "A" d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) iz Zagreba,  očitovao dopisom KLASA: 410-01/15-01/11, URBROJ: 338-01-25-15-02 od 21. kolovoza 2015. godine u kojem je dano tumačenje da kirurški konac nije uvršten u stupac 3 navedenog Popisa ortopedskih i drugih pomagala te je nadalje navedeno da treba utvrditi da li se kirurški konac može svrstati u jednu od 34 kategorije medicinskih proizvoda uvrštenih u Listu proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo iz članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnik o PDV-u.
Nadalje, u predmetnom dopisu navode da su mišljenja da je Ministarstvo financija, Porezna uprava nadležna za tumačenje može li se kirurški konac svrstati u jednu od 34 kategorije medicinskih proizvoda uvrštenih u Listu proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo  iz članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o PDV-u jer se, kako navode, radi o Pravilniku o PDV-u koji je donesen na temelju Zakona o PDV-u.
Važno je istaknuti da je Društvo u nadopuni upita dostavilo dopis Agencije "B" (Agencija "B") KLASA: 530-02/15-01/63, URBROJ: 381-13/86-15-02 od 10. rujna 2015. godine u vezi toga je li kirurški konac implantat, u kojem je navedeno da odredbe Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/13) i Pravilnika o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/13) definiraju implantate odnosno medicinske proizvode za ugradnju kao ”Medicinski proizvod za ugrađivanje je svaki medicinski proizvod koji je namijenjen potpunom uvođenju u ljudsko tijelo, ili zamjenjivanju epitelne površine ili površine oka kirurškom intervencijom, pri čemu ostaje u tijelu nakon postupka. Svaki medicinski proizvod koji je namijenjen djelomičnom uvođenju u ljudsko tijelo kirurškom intervencijom, i koji ostaje u tijelu nakon postupka najmanje 30 dana također se smatra medicinskim proizvodom za ugrađivanje.“
U predmetnom dopisu je navedeno da se sterilni kirurški konci ugrađuju kirurškim putem, uglavnom se resorbiraju i zadržavaju u ljudskom organizmu od 45 dana do dvije godine te da u potpunosti odgovaraju definiciji implantata odnosno medicinskog proizvoda za ugradnju.
Nadalje, napominjemo da je u vezi upita Društva da li se kirurški konci mogu svrstati u mrežice pod rednim brojem 18. članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o PDV-u, i to za herniju, za protruziju acetabuluma, prolenske, za mandibulu, hemostatske, i druge, u predmetnom dopisu navedeno da je mrežica sastavljena od sterilnih kirurških konaca. Nadalje je navedeno da je moguće sterilne kirurške konce svrstati i u žice pod rednim brojem 33. članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o PDV-u, i to za šivanje, za fiksaciju, za serklažu, za vezivanje, za ligaturu, i drugo, jer je njihova namjena, koju im dodjeljuje proizvođač za šivanje, za fiksaciju, za serklažu, za vezivanje, za ligature, i drugo, te da navedenu namjenu žice i ne mogu imati. Također je navedeno da je najsličniji tom opisu kirurški konac od kirurškog čelika.
U skladu s navedenim, ako se žicama navedenim pod rednim brojem 33. članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o PDV-u, može smatrati kirurški konac te ako je njihova namjena u medicini ista, odnosno ako se koriste za šivanje, za fiksaciju, za serklažu, za vezivanje, za ligature, i drugo, u tom slučaju pri oporezivanju kirurškog konca može se primijeniti stopa PDV-a od 5% u smislu odredbi članka 38. stavka 2. točke e) Zakona o PDV-u i članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o PDV-u.

Povratak na mišljenja