Nadoknada plaće za vrijeme bolovanja

Datum: 12.12.2007, Srijeda
Autor: A.B.

Od 1.siječnja
2008. stupa na snagu Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na
radu, objavljen u Narodnim novinama br. 85/06. kojim se između ostalog
uređuje utvrđivanje nadoknade plaće za vrijeme bolovanja nastalog zbog
ozljede na radu. U tu svrhu u Narodnim novinama br. 125/07 objavljeni su
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanju prava iz obveznog
zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, te Pravilnik o
postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne
bolesti koji također stupaju na snagu 1.siječnja 2008. U postupku
utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu, odnosno profesionalnu bolest,
od 1. siječnja 2008. nadležna je područna služba Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. Prema navedenim
propisima nadoknadu plaće za cijelo vrijeme trajanja bolovanja isplaćuje
poslodavac te nakon toga tu nadoknadu potražuje od Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. Za utvrđivanje
nadoknade plaće zbog bolovanja radi ozljede na radu odnosno
profesionalne bolesti koriste se nove tiskanice Potvrda o plaći i
Potvrda o osnovicama. Više o tome pročitajte u časopisu RRIF br.
01/08.

Povratak na vijesti