Naknade sportskim sucima i delegatima

Datum: 17.02.2015, Utorak
Klasa: 410-01/15-01/509
Davatelj: Porezna uprava

Dopisom od 9. veljače 2015. zatražili ste tumačenje odredbe čl. 209. st. 1. t. 10. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.- dalju u tekstu: Zakon), a koja propisuje da prema naknadama sportskim sucima i delegatima ne postoji obveza doprinosa, odnosno tumačenje obuhvata pojma naknada sportskim sucima i delegatima.
 
Člankom 7. Zakona propisani su pojmovi koji u smislu toga Zakona imaju određeno značenje, pa je tako točkom 24. toga članka propisano da se pod pojmom „naknada sportskom sucu i delegatu“ smatra primitak od kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, a isplaćuje se kao naknada za sudjelovanje na natjecanjima amaterskih sportskih klubova koja se održavaju u skladu s aktom o sustavu natjecanja određenoga nacionalnoga sportskog saveza, na natjecanjima učeničkih i studentskih sportskih klubova te na međunarodnim natjecanjima tih klubova koja se, u skladu s propisima o sportu, održavaju u Republici Hrvatskoj te prema kriterijima uređenima propisom koji donosi ministar financija na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i sporta.
 
Sukladno navedenome, pojam „naknade sucima i delegatima“, u smislu odredaba Zakona, ne odnose se na naknade koji se isplaćuju svim sucima i delegatima, već isključivo kako je propisano čl. 7. t. 24. Zakona, te u tome smislu odredbe čl. 228. Pravilnika o doprinosima (Nar. nov., br. 2/09., 9/09. - ispravak, 97/09., 25/11., 61/12., 86/13. i 157/14.) kojima je propisan postupak ostvarivanja predmetnog izuzeća od obveze doprinosa, u potpunosti su u suglasju s odredbom čl. 209. st. 1. t. 10. Zakona.
 

Povratak na mišljenja