Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2020. godinu

Datum: 17.01.2020, Petak
NN br. 7/2020

      Naredbom se propisuje mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak.

     Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2019. godinu (Nar. nov., br. 5/19.).

     Ova Naredba stupa na snagu 18. siječnja 2020., a primjenjuje se od 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise