Neprofitna udruga i odbitak pretporeza

Datum: 05.09.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/16-01/1752
Davatelj: Porezna uprava

      Neprofitna udruga iz dostavnog popisa koja je osnovana s ciljem unapređenja i promicanja hrvatske glazbene kulture i djelatnosti obratila se upitom u vezi odbitka pretporeza. Prema navodima u upitu dio djelatnosti iz Statuta udruge je: priprema i izvođenje koncerata i programa svojih članova; promicanje glazbene umjetnosti u zemlji i inozemstvu; suradnja s drugim udrugama, umjetničkim organizacijama, pojedincima, pravnim osobama i ustanovama, kao i državnim tijelima te tijelima lokalne samouprave radi ostvarivanja djelatnosti udruge; organizacija i provođenje glazbenih seminara i natjecanja u svrhu podupiranja i prepoznavanja vrhunskih umjetnika s područja glazbene umjetnosti; održavanje stručnih radionica usmjerenih na promicanje i poboljšanje izvedbene kvalitete; snimanje i objavljivanje glazbenih i glazbeno-scenskih djela svojih članova na odgovarajućim medijima (CD, DVD...i budućim tehnologijama); organizacija proba i pokusa svojih članova. U upitu se navodi da je udruga upisana u registar obveznika PDV-a te da se sredstva za rad udruge osiguravaju iz prihoda ostvarenih obavljanjem navedenih djelatnosti, iz donacija, sponzorstva, pokroviteljstva, dotacijama iz proračuna Republike Hrvatske i jedinica lokalne uprave i samouprave. Nadalje, u upitu se navodi da je udruga tijekom prošle godine organizirala glazbenu radionicu sufinanciranu dotacijom iz gradskog proračuna, a za koju su polaznici uplatili kotizacije na koje je obračunan PDV. Prema navodima u upitu za predavanja na spomenutoj radionici (za piano master classes) angažirana su dvojica umjetnika iz Europske unije s kojima je udruga sklopila ugovore o autorskom djelu na koje je obračunat PDV u skladu sa zakonskim odredbama o prijenosu porezne obveze na primatelja usluge. Također, u upitu se navodi da je udruga u suradnji s zajednicom grada Z., organizirala i „Festival A“, a koji je jednim dijelom financiran i iz proračuna Grada Z.. Prema navodima u upitu, za nastup na festivalu udruga je angažirala i dio glazbenika iz Europske unije te je i na njihove honorare (izvođački ugovori) obračunat PDV. S obzirom da prema navodima u upitu Obrazac PDV-a u kojem je udruga iskazala obvezu i pretporez nije prihvaćen postavljeno je pitanje ima li udruga pravo na odbitak pretporeza obračunanog na ugovore stranih umjetnika.
       U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
       Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
      Prema odredbama članka 39. stavka 1. točke l) Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođene su usluge i s njima usko povezane isporuke dobara koje neprofitne pravne osobe čiji su ciljevi političke, sindikalne, vjerske, domoljubne, filozofske, dobrotvorne ili druge općekorisne naravi obavljaju svojim članovima u njihovom zajedničkom interesu u zamjenu za članarinu utvrđenu u skladu s pravilima tih osoba, pod uvjetom da to oslobođenje neće narušiti načela tržišnog natjecanja. 
      Odredbama članka 58. stavka 1. Zakona o PDV-u propisano je da porezni obveznik ima pravo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija, uz ispunjenje uvjeta za odbitak pretporeza iz članka 60. Zakona o PDV-u.
      Porezni obveznik prema članku 58. stavku 4. Zakona o PDV-u ne može odbiti pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge što ih koristi za isporuke dobara i obavljanje usluga:
1. oslobođenih plaćanja PDV-a u tuzemstvu prema člancima 39., 40. i 114. Zakona o PDV-u,
2. u inozemstvu, koje bi prema člancima 39., 40. i 114. Zakona o PDV-u bile oslobođene PDV-a da su obavljene u tuzemstvu.
      Odredbama članka 62. stavka 1. Zakona o PDV-u propisano je da ako porezni obveznik koristi dobra i usluge koje su mu obavljene, djelomično za isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza u skladu s odredbama ovoga Zakona i za obavljanje isporuka dobara i usluga za koje nije dopušten odbitak pretporeza, tada može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na transakcije za koje je dopušten odbitak pretporeza.
      Prema odredbama članka 137. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 130/15) porezni obveznici koji dijelom obavljaju isporuke dobara i usluga oslobođene plaćanja PDV-a, a dijelom isporuke koje nisu oslobođene, imaju pravo na odbitak pretporeza u dijelu koji se odnosi na oporezive isporuke. U tom slučaju u knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenim evidencijama porezni obveznik treba osigurati podatke o pretporezu koji se odnosi na oporezive i oslobođene isporuke dobara i obavljene usluge. Iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i obavljene usluge za koje je dopušten odbitak, a koji se ne može izravno pripisati tim isporukama na temelju knjigovodstvene i druge dokumentacije, određuje se na godišnjoj razini kao razmjerni dio koji se može odbiti odnosno kao postotak. Iznimno, porezni obveznik može dio pretporeza koji može odbiti utvrđivati odvojeno za svaki dio svog poslovanja, uz uvjet da vodi odvojeno knjigovodstvo i da o tome prethodno obavijesti nadležnu ispostavu Porezne uprave.
      U skladu s navedenim, neprofitna udruga koja je upisana u registar obveznika PDV-a temeljem obavljanja oporezivih isporuka ima pravo na odbitak pretporeza za isporuke dobara ili usluge koje su joj drugi porezni obveznici obavili za potrebe njenih oporezivih transakcija, ali nema pravo na odbitak pretporeza za primljena dobra i obavljene usluge što ih koristi za isporuke dobara i obavljanje usluga koje su oslobođene PDV-a temeljem članka 39. Zakona o PDV-u. Prema tome, neprofitna udruga ima pravo na odbitak pretporeza za primljene usluge od stranih umjetnika na koje je temeljem prijenosa porezne obveze obračunala PDV ako su joj takve usluge obavljene za potrebe njenih oporezivih transakcija.

Povratak na mišljenja