Neprofitna udruga može postati obveznikom PDV-a na usluge izrade studija, izdavanja časopisa i sl.

Datum: 23.03.2011, Srijeda
Klasa: 410-01/11-01/513
Davatelj: Porezna uprava

Sukladno članku 2. st. 1. točka 1a) Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09.), porez se plaća na isporuke svih vrsta dobara (proizvodi, roba, novosagrađene građevine, oprema i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu što ih podu¬zetnik obavi u gospodarstvu ili drugoj djelatnosti.

Prema članku 2. st. 3. i članku 6. st. 1. točka1. Zakona, u vezi sa člankom 22. st. 1., poduzetnik odnosno porezni obveznik pravna je ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, ako je godišnja vrijednost njegovih isporuka dobara i obavljenih usluga, nakon odbitka vrijednosti isporuka što su, prema članku 11.. i 11a. Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj go¬dini bila veća od 85.000,00 kn.

Prema tome, s obzirom da se usluge istraživanja, odnosno izradu znanstvenih studija što ih se obavlja na zahtjev trgovačkih društava, i objavljivanje znanstvenog časopisa smatra oporezivim isporukama, sukladno članku 2. st. 1. Zakona, društvo postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost, ako je vrijednost takvih usluga u prošloj godini bila veća od 85.000,00 kn, jer Zakon ne propisuje oslobođenje od plaćanja PDV-a za takve isporuke.

Povratak na mišljenja