Novčane nadoknade radniku za vrijeme edukacije

Datum: 07.09.2009, Ponedjeljak
Autor: (A.V.)

U pristupu problema što ga objašnjavamo treba razlikovati nadoknada plaće od povećane plaće. Naime, sukladno odredbi članka 93. stavka 1. Zakona o radu (Nar. nov., br. 137/04. – proč. tekst i 68/05. – Odl. USRH) nadoknada plaće je svota novca koja pripada radniku za razdoblja u kojim ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom. Za razliku od navedenog, a na temelju odredbe članka 92. Zakona o radu, povećana plaća je svota novca na koju radnik ima pravo za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.
Nadalje, vrijeme provedeno na stručnom osposobljavanju i/ili usavršavanju (dalje u tekstu: obrazovanje) izvan redovitog radnog vremena nije niti prekovremeni rad.
Napominjemo da je institut prekovremenog rada uređen odredbom čl. 41. Zakona o radu na način da je određeno kako u slučaju više sile, izvanrednoga povećanja opsega rada i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, radnik na zahtjev poslodavca mora raditi duže od punoga radnog vremena (prekovremeni rad), najviše 10 sati tjedno.
Slijedim iznesenog, u vremenu provedenom na obrazovanju (izvan redovitog radnog vremena) koje kako je već rečeno nije prekovremeni rad, radniku ne pripada pravo na povećanu plaću. Nastavno na navedeno, u vremenu provedenom na obrazovanju (izvan redovitog radnog vremena) radnik nema pravo niti na plaću, jer je istu već primio iz redovnog radnog odnosa za vrijeme (svog) redovitog radnog vremena.
Također, u vremenu provedenom na obrazovanju (izvan redovitog radnog vremena) radnik ne ostvaruje pravo na naknadu plaće, budući da se radnik ne obrazuje u radnom vremenu. Jedino bi pravo na naknadu plaće radnik imao ako bi se obrazovanje provodilo za vrijeme njegovog redovitog radnog vremena.

Povratak na vijesti