Novi "Porezni broj"

Datum: 07.05.2008, Srijeda
Autor: V.B.

Sabor RH je donio 7. V. 2008. Zakon o osobnom
identifikacijskom broju. Prema tom Zakonu, od 1. I. 2011. sve
pravne osobe više neće koristiti matični broj (MB), građani
jedinstveni matični broj (JMBG), a strane fizičke osobe sistemski
broj. Od početka 2009. sama Porezna uprava pokrenuti će postupak
za dodjelu IDENTIFIKACIJSKOG BROJA. Tako će se zapravo zvati
"porezni broj".

Zakon predviđa uporabu identifikacijskog broja "/na svim prijavama
i ostalim podnescima, .... u poslovima elektroničkog poslovanja i
poslovima platnog prometa, na računima prema posebnim propisima, u
izvješćima, prijavama i obrascima .../". Iako će Porezna uprava po
službenoj dužnosti sama odrediti i dodijeliti identifikacijski
broj na temelju podataka o kojima nadležna tijela već vode
službene evidencije (Državni zavod za statistiku, za građane MUP i
dr.), što znači da će pravne osobe (trgovačka društva, ustanove i
dr.) te građani (i obrtnici) dobiti od mjesno nadležne Porezne
uprave novi "porezni broj". U svezi s tom promjenom poslovni
subjekti i građani ništa ne trebaju poduzimati. Do 31. XII. 2010.
treba završiti taj proces određivanja i dodjele identifikacijskog
broja, pa se može iz zakonskog teksta razumjeti kako će se do tada
koristiti postojeći identifikacijski – porezni brojevi (MB i
JMBG). Tek od 2011. bi taj Zakon stupio u punu primjenu i tada bi
došlo do ispunjenja njegove svrhe, odnosno sve navedene osobe
imale bi OIB koji bi se počeo primjenjivati, kako se to sada
ističe od predlagatelja – Ministarstvo financija, do uskladbe s
pravnim stečevinama EU u cilju osiguranja "/jednakog tretmana
poreznih obveznika i ravnomjernom rasporedu poreznog tereta/" i
snažnog instrumenta "/u borbi protiv korupcije/".

Ističemo kako i dalje sve ostaje "po starom" i kako sami
poduzetnici (društva i obrtnici) i fizičke osobe ne trebaju ništa
poduzimati do 1. I. 2011. Tek tada će se vidjeti je li sve
učinjeno i može li započeti puna primjena zakona. Može se dogoditi
i odgoda primjene. No, za 2,5 godine će biti sve mnogo jasnije.

Detaljnije o ovim novostima možete pročitati u našem časopisu RRiF
br. 6/08.

Povratak na vijesti