Novi zakoni u primjeni

Datum: 23.01.2008, Srijeda
Autor: A.V.

*Zakon o posredovanju u prometu nekretninama*

Dana 27. listopada 2007. stupio je na snagu Zakon o posredovanju u
prometu nekretnina. U praksi, središnje mjesto toga Zakona pripada
ugovoru o posredovanju u prometu nekretnina.

Opširnije o tome, v. u časopisu Pravo i porezi br. 1/08. str. 22. do 31.

*Zakon o zemljišnim knjigama*

Dana 27. listopada 2007. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o zemljišnim knjigama, koji čini treću značajnu novelu Zakona o
zemljišnim knjigama.

Opširnije o tome, v. u časopisu Pravo i porezi br. 12/07. str. 13. do 17.

*Zakon o pružanju usluga u turizmu*

Dana 15. rujna 2007. stupio je na snagu Zakon o pružanju usluga u
turizmu. U navedeno pružanje usluga spada pružanje usluga turističke
agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja, turističkog
animatora, turističkog zastupnika, turističke usluge u nautičkom
turizmu, turističke usluge u seljačkom turizmu, te ostale usluge u vezi
s putovanjem i boravkom turista.

Opširnije o tome, v. u časopisu Pravo i porezi br. 10/07. str. 31. do 43.

*Zakon o volonterstvu*

Dana 14. lipnja 2007. stupio je na snagu Zakon o volonterstvu. Nijme se
uređuju pojmovi, temeljna načela i uvjeti volontiranja, zatim prava i
duž¬nosti subjekata volontiranja, uvjeti sklapanja ugovora o
volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontera, izdavanje potvrde o
volontiranju.

Opširnije o tome, v. u časopisu Pravo i porezi br. 10/07. str. 24. do
31. i RRiF br. 11/07. str. 185. do 191.

Povratak na vijesti