Obračun PDV-a kod prijenosa gospodarske cjeline, oporezivanje albuma i sličica

Datum: 28.07.2014, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/14-01/371
Davatelj: Porezna uprava

Ured za velike porezne obveznike uputio je dopisima KLASA: 410-01/14-01/108 i 410-01/14-01/188 sljedeća pitanja poreznog obveznika iz dostavnog popisa:
 
      1. Porezni obveznik u okviru marketinških aktivnosti za svoje kupce povremeno organizira prodaju edukativnih albuma i sličica za djecu različite dobi. Aktivnost se sastoji u prodaji albuma i sličica te dijeljenju paketića sličica bez naknade ovisno o ostvarenom iznosu kupnje. U vezi s navedenim postavljeno je pitanje mogu li se albumi i sličice namijenjeni prodaji oporezivati sniženom stopom 5% poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te može li se besplatno davanje sličica smatrati povremenim poklonima pojedinačne vrijednosti do 160,00 kn. Na paketiću sličica stoji oznaka „gratis“.
 
      2. Porezni obveznik je potpisao Okvirni ugovor o prijenosu trgovačkog poslovanja (u daljnjem tekstu: Okvirni ugovor) koji je sklopljen pod odgodnim uvjetom. Naime da bi Okvirni ugovor imao pravne učinke, potrebno je bezuvjetno odobrenje koncentracije, sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, a koje rješenjem utvrđuje i izdaje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Predmet Okvirnog ugovora je prijenos trgovačkog poslovanja, sklapanje ugovora o zakupu u pogledu prodajnih mjesta, prijenos/preuzimanje radnika koji su zaposleni u prodajnim mjestima, kupoprodaja opreme koja se nalazi u prodajnim mjestima (trgovačka, skladišna, informacijska, telekomunikacijska i ostala oprema potrebna za poslovanje sukladno inventurnom popisu, a koja je u uporabljivom stanju) te kupoprodaja robe i zaliha koji će se nalaziti u prodajnim mjestima na dan prijenosa u skladu s inventurnim listama. Ugovorne strane izričito utvrđuju da predmet Okvirnog ugovora nisu kratkotrajna potraživanja prenositelja prema kupcima, potencijalne obaveze, bankovni depoziti, vrijednosni papiri, ugovori sa dobavljačima i drugim trećim osobama, također stjecatelj ne pruzima ispunjenje ugovora Prenositelja sklopljenih prije dana prijenosa koji se odnose na trgovačko poslovanje (primjerice isporuke robe naručene prije dana prijenosa). Naknada za prijenos trgovačkog poslovanja utvrđena je Okvirnim ugovorom te je plativa u kunskoj protuvrijednosti uvećana za pripadajući PDV.
      Obzirom na navedeno, a pod pretpostavkom da Okvirni ugovor dobije bezuvjetno odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja postavljeno je pitanje hoće li porezni obveznik iz dostavnog popisa kao stjecatelj moći kao pretporez odbiti PDV koji će mu u opisanoj transakciji zaračunati prenositelj.
 
      1. Sniženom stopom PDV-a 5% oporezuju se sukladno čl. 38. st. 1. t. c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br.  73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenici za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, u svim fizičkim oblicima.
 
       Također ističe se da se knjigama u smislu propisa o PDV-u ne smatraju telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči, turističke karte, mape, izvješća o poslovanju trgovačkih i ostalih društava, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.
 
      Obzirom na navedeno u konkretnom slučaju ne radi se o knjizi, nego o albumu za sličice koji podliježe oporezivanju PDV-om po stopi 25%.
 
      U vezi pitanja o besplatnoj podjeli sličica ovisno o iznosu kupnje napominjemo da se u tom slučaju radi o davanju poklona u svrhu promidžbe pojedinačne vrijednost do 160,00 kn bez PDV-a, obzirom da se radi o posebno prilagođenim dobrima s oznakom „gratis“. S tim u vezi ističe se da ja porezni obveznik iz dostavnog popisa sukladno čl. 11. st. 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13. – Ispravak, 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu, Pravilnik o PDV-u) za povremeno davanje poklona vrijednosti do 160,00 kn bez PDV-a obvezan sastavljati odgovarajuće isprave u skladu s propisima koji uređuju vođenje poslovnih knjiga poreznog obveznika.
 
      2. Odredbama čl. 33. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12. i 73/13., u daljnjem tekstu: OPZ) propisano je da je gospodarska cjelina sva imovina i obveze što u poslovnom i organizacijskom smislu čini samostalni subjekt, odnosno subjekt sposoban za samostalno poslovanje.
 
      Vrijednost gospodarske cjeline procjenjuje se prema tržišnoj cijeni prema čl. 36. OPZ-a. Tržišnom se cijenom smatra ona cijena koja bi se mogla postići u uobičajenom poslovnom prometu. Neuobičajeni popusti u poslovanju ili osobni popusti ne uzimaju se u obzir.
 
      Odredbama članka 29. OPZ-a propisano je da se pri prijenosu vlasništva gospodarske cjeline, stjecatelj smatra poreznim jamcem za:
      1. porez čija se obveza plaćanja temelji na poslovanju gospodarske cjeline prije stjecanja,
      2. porez koji se plaća po odbitku (porez na dohodak od nesamostalnog rada) pod uvjetom da je obveza plaćanja tog poreza nastala u godini u kojoj je izvršen prijenos vlasništva gospodarske cjeline.
 
      Jamstvo stjecatelja ograničeno je vrijednošću stečene imovine.
 
      Odredbe o gospodarskoj cjelini propisane su i čl. 5. Pravilnika o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa, gospodarskoj cjelini te obrascima prijave činjenica za koje postoji obveza prijavljivanja i izjave o izvorima stjecanja imovine (Nar. nov., br. 59/09.).
 
      Prema čl. 5. Pravilnika o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa, gospodarskoj cjelini te obrascima prijave činjenica za koje postoji obveza prijavljivanja i izjave o izvorima stjecanja imovine ako je na stjecatelja izvršen prijenos svih stvari, opreme, zalihe, potraživanja, prava i obveza koje čine kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu obrta, smatrat će se da preneseni obrt predstavlja gospodarsku cjelinu.
 
      Ako je izvršen prijenos svih stvari, potraživanja, prava i obveza koje čine kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu pogona tako da pogon može nastaviti samostalno obavljati dotadašnju djelatnost, smatrat će se da pogon predstavlja gospodarsku cjelinu.
 
      Sukladno odredbi čl. 4. st. 1., t. 1. Zakona o PDV-u predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
      Odredbom čl. 7. st. 9. Zakona o PDV-u propisano je da se kod prijenosa imovine uz naknadu ili bez naknade, ili u obliku uloga u društvo, ukupne imovine ili njezinog dijela koji čini gospodarsku cjelinu na drugog poreznog obveznika (primatelja) smatra da nije došlo do isporuke, a taj porezni obveznik smatra se pravnim slijednikom prenositelja. Ako primatelj iz st. 9. navedenoga članka Zakona koristi preuzetu imovinu u druge svrhe osim za one za koje ima pravo na odbitak pretporeza obvezan je obračunati i platiti PDV sukladno odredbama ovoga Zakona.
 
      Prema odredbi čl. 19. Pravilnika o PDV-u isporukom dobara ne smatra se prijenos imovine poreznog obveznika (prenositelja) u smislu čl. 7. st. 9. Zakona pod uvjetom da su prenositelj i primatelj porezni obveznici te da primatelj nastavlja sa obavljanjem gospodarske djelatnosti za koju ima pravo na odbitak pretporeza. U slučaju neispunjenja tih uvjeta radi se o oporezivoj isporuci dobara te je isporučitelj obvezan obračunati i platiti PDV. U slučaju da porezni obveznik primatelj imovine preuzetu imovinu počne koristiti u druge svrhe, osim za one za koje ima pravo na odbitak pretporeza, obvezan je izvršiti ispravak pretporeza prema čl. 64. Zakona o PDV-u.
 
      Obzirom da iz navoda u upitu proizlazi da na poreznog obveznika iz dostavnog popisa koji  je stjecatelj nije izvršen prijenos svih stvari, opreme, zalihe, potraživanja, prava i obveza koje čine kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu prenositelja, smatramo da se u konkretnom slučaju radi o oporezivoj isporuci na koji prenositelj treba obračunati i platiti PDV. Tako obračunani PDV porezni obveznik iz dostavnog popisa koji je stjecatelj može odbiti kao pretporez uz ispunjenje uvjeta propisanih čl. 60. Zakona. o PDV-u.

Povratak na mišljenja