Obrazac PDV za prosinac 2021. godine


Trajanje: 2 h 15 min
Datum: 11.01.2022

Cijena: 550,00 kn


Porezni obveznici trebaju u prijavi PDV-a koju podnose za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine provesti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu. Osim obveze ispravka PDV-a pri izlasku / ulasku u sustav PDV-a, porezni obveznici koji dijele pretporez trebaju provesti usklađenje priznatog pretporeza tijekom 2021. godine te izračunati novi postotak priznavanja pretporeza za 2022. godinu. Na ovom se webinaru objašnjavaju posebnosti sastavljanja Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske – 2021. godine.

Program:

Posebnosti pri sastavljanju PDV obrasca za posljednje razdoblje oporezivanja
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

  • • Koji računi ulaze u Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja – prosinac 2021. godine
  • • Obveza usklađenja iskorištenog pretporeza prije izrade Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2021.
  • • Ispravak pretporeza pri izlasku iz sustava PDV-a i prelaska na promete oslobođene PDV-a
  • • Utvrđivanje obveze PDV-a u posljednjem razdoblju oporezivanja kalendarske godine u računovodstvenim evidencijama – prema izdanim računima i prema naplaćenim naknadama

Posebnosti pri ispunjavanju Obrasca PDV i transakcijama koje se ne uključuju u Obrazac PDV
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

  • Objašnjenja odabranih pozicija Obrasca PDV
  • Transakcije koje ne podliježu oporezivanju i oslobođene transakcije
  • Oporezive transakcije
  • Obračunani pretporez
  • Ostali podatci u Obrascu PDV
  • Primjeri transakcija koje se ne uključuju u Obrazac PDV

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 10. siječnja 2022. godine.

Cijena video snimke je 550,00 kn (440,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).