Odbitak pretporeza na usluge (filmove) u kulturi

Datum: 25.10.2011, Utorak
Klasa: 410-01/11-01/9
Davatelj: Porezna uprava

Ustanova Zagreb film iz Zagreba, Vlaška 70 (u daljnjem tekstu: Ustanova), sklopila je sa Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba ugovor o korištenju sredstava za realizaciju programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2010. kojime se obvezuje izvršiti program, odnosno animirani film „Slatki snovi“. Također, Ustanova je kao producent sa Hrvatskim audiovizualnim centrom sklopila ugovor o korištenju sredstava kojime se sufinancira proizvodnja animiranog filma „Zlatkine žute minute“. Nadalje, sa autorom animiranog filma „Bla“ Ustanova je sklopila ugovor o izradi scenarija kojime autor prenosi na Ustanovu korištenje autorskih prava ostvarenih u cijelu. U vezi pitanja ima li Ustanova pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima koji se odnose na navedene ugovore odgovaramo u nastavku.

Porez na dodanu vrijednost plaća se, sukladno odredbi članka 2. stavak 1. točka 1.a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09. i 89/11., u daljnjem tekstu: Pravilnik) plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara javnih ustanova u kulturi ili drugih organizacija u kulturi koje se takvima smatraju prema propisima Republike Hrvatske, i to: muzeja, galerija, arhiva, knjižnica, kazališta, orkestara i drugih glazbeno-scenskih te konzervatorskih i restauratorskih ustanova, ustanova za zaštitu spomenika kulture, umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika uz uvjet da djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje tih djelatnosti.

Odredbama članka 3. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (Nar. nov., br. 76/07. i 90/11.) koji između ostalog uređuje obavljanje, organiziranje i financiranje audiovizualnih djelatnosti kao temeljne sastavnice suvremene kulture, propisano je što se smatra audiovizualnim djelima, a to su igrani i dokumentarni filmovi, animirani filmovi, alternativni filmovi, eksperimentalni filmovi te sva druga audiovizualna djela, koja su umjetnički i/ili autorski izraz bez obzira na tehnologiju kojom su nastala, podlogu na kojoj su fiksirana te način na koji se prikazuju. Nadalje, propisuje se i pojam producenta kao pravne ili fizičke osobe koja pokreće proces produkcije audiovizualnog djela i sveobuhvatno nadzire njegovu proizvodnju i preuzima odgovornost za ukupno financijsko poslovanje i kvalitetu djela te zajedno s redateljem i autorskom ekipom sudjeluje u stvaranju audiovizualnog djela, te njegovoj promidžbi, plasmanu na filmske festivale i eksploataciji.

Pretporez je iznos poreza na dodanu vrijednost iskazan na računima za isporuke dobara i usluga koji su drugi poduzetnici obavili poreznom obvezniku u poduzetničke svrhe, prema odredbi članka 20. stavak 1. Zakona.

Prema odredbama članka 20. stavak 3. točka 1. Zakona i članka 141. stavka 1. Pravilnika porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge što ih, između ostalog, koristi za isporuke dobara i usluga oslobođenih plaćanja poreza na dodanu vrijednost u tuzemstvu prema članku 11. i 11.a Zakona.

Stoga, u slučaju da Ustanova obavlja usluge proizvodnje audiovizualnog djela, odnosno ako obavlja usluge u kulturi koje su oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost sukladno članku 11. stavak 1. točka m) Zakona nema pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima koji se odnose na obavljanje tih usluga prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika. Napominjemo da se uslugama u kulturi za koje je propisano oslobođenje prema članku 11. stavku 1. točki m) Zakona ne smatraju usluge kao što je distribucija audiovizualnog djela, promidžbene aktivnosti kao što je oglašavanje, izrada promidžbenog materijala i slično.

Povratak na mišljenja