Odluka o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Datum: 09.04.2020, Četvrtak
NN br. 44/2020

      U Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 35/20. i 39/20.) u točki I. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Pod mjestom prebivališta ili stalnog boravka, u smislu ove Odluke, smatra se mjesto prebivališta, odnosno mjesto boravišta kako je definirano Zakonom o prebivalištu (Nar. nov., br. 144/12. i 158/13.), i/ili administrativno područje više jedinica lokalne samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području i dijele zajedničke rizike, kada su zaključile Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite.

      Jedinice lokalne samouprave dužne su zaključene Sporazume dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova putem županijskih stožera civilne zaštite.«

      Ova Odluka stupa na snagu 9. travnja 2020. godine.

Povratak na nove propise