Odluka o gradskim porezima Grada Valpova

Datum: 29.09.2021, Srijeda
NN br. 106/2021

Odlukom se utvrđuju vrste lokalnih poreza, visina stope poreza te nadležno porezno tijelo za obračun i naplatu lokalnih poreza koji pripadaju Gradu Valpovu u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Gradski porezi Grada Valpova su:

  1. prirez porezu na dohodak – u visini od 8 %.
  2. porez na potrošnju – u visini od 3 %.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022., osim odredbi u vezi prireza porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. listopada 2021. godine.

Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise