Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom

Datum: 29.06.2011, Srijeda
NN br. 73/2011

Ovom su Odlukom izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom (Nar. nov., br. 2/10.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise