Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Staroga Grada

Datum: 13.03.2020, Petak
NN br. 28/2020

Odlukom su izmijenjene pojedine odredbe Odluke o gradskim porezima Grada Starog Grada (Nar. nov., br. 124/19.).

Ova Odluka stupa na snagu 21. ožujka 2020., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. travnja 2020. Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise