Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca

Datum: 09.02.2022, Srijeda
NN br. 18/2022

Odlukom su izmijenjene pojedine odredbe Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca (Nar. nov., br. 33/17. – 137/21.).

Visina stopa prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju ostaju iste.

Ova Odluka stupa na snagu 17. veljače 2022. godine.

Povratak na nove propise