Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Klenovnik

Datum: 02.09.2020, Srijeda
NN br. 98/2020

U Odluci o Općinskim porezima (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« br. 37/17, 8/18 i 21/20) u GLAVI III. POREZ NA POTROŠNJU članak 9a. briše se.

Ova Odluka stupa na snagu 14. kolovoza 2020.

Povratak na nove propise