Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Ravna Gora

Datum: 19.02.2020, Srijeda
NN br. 18/2020

      U odluci o porezima Općine Ravna Gora (Nar. nov., br. 121/19. i Službene novine Općine Ravna Gora br. 8/19.) članak 4. se briše.

      Članak 5., 6. i 7. se brišu.

      Članak 8. stavak 1. se briše.

      Članak 9. stavak 1. se briše.

      Članak 10. se briše.

      Članak 11. u stavku 1. briše se »a koja se određuje sukladno Odluci o komunalnoj naknadi«, stavak 2., 3. i 4. se brišu.

      Članak 12. i 14. se brišu.

      Ova Odluka stupa na snagu 27. veljače 2020. godine.

Povratak na nove propise