Odluka o općinskim porezima Općine Orle

Datum: 07.11.2019, Četvrtak
NN br. 107/2019

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16. i 101/17.).

      Općinski porezi su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

      Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Orle (Nar. nov., br. 74/19.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise