Odluka o općinskim porezima Općine Špišić Bukovica

Datum: 28.12.2020, Ponedjeljak
NN br. 146/2020

Ovom Odlukom propisuju se sljedeći općinski porezi koji su prihod Općine:

  1. prirez porezu na dohodak,
  2. porez na potrošnju
  3. porez na korištenje javnih površina
  4. porez na nekretnine.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise